Algemene voorwaarden

 

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Skincare LINDA! en een cliënt waarop Beauty & Skincare LINDA! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANINGEN BEAUTY & SKINCARE LINDA!

Beauty & Skincare LINDA! zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty & Skincare LINDA! zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty & Skincare LINDA! melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Beauty & Skincare LINDA! het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Beauty & Skincare LINDA! komt, mag Beauty & Skincare LINDA! de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Beauty & Skincare LINDA! moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. BETALING

Beauty & Skincare LINDA! vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Beauty & Skincare LINDA! meldt de prijswijzigingen aan haar cliënten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen.

5. PERSONEEL IN DE SALON

Beauty & Skincare LINDA! heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Beauty & Skincare LINDA! dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk eist.

De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij Beauty & Skincare LINDA! medewerkers van de schoonheidssalon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door Beauty & Skincare LINDA!

6. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Beauty & Skincare LINDA! vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty & Skincare LINDA! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Beauty & Skincare LINDA! neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Beauty & Skincare LINDA! behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7. GEHEIMHOUDING

Beauty & Skincare LINDA! is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Beauty & Skincare LINDA! verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Beauty & Skincare LINDA! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty & Skincare LINDA! is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beauty & Skincare LINDA! is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de schoonheidssalon.

9. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Beauty & Skincare LINDA! heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Beauty & Skincare LINDA! meldt diefstal altijd bij de politie.

10. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar Linda Koster en de, indien van toepassing, behandelende specialiste. Beauty & Skincare LINDA! moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty & Skincare LINDA! de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Skincare LINDA! het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Beauty & Skincare LINDA! en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Logo Linda