Verkoopvoorwaarden

U wordt verzocht dit document zorgvuldig door te lezen aangezien hierin de verkoopvoorwaarden worden beschreven van webshop Beauty & Skincare LINDA! Deze voorwaarden en de algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en aankopen bij webshop Beauty & Skincare LINDA!

De voorwaarden gelden tussen u en Beauty & Skincare LINDA!, gevestigd te (2121 GR) Bennebroek op de Bennebroekerlaan 41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34088652, BTW-nummer NL002077464B35 (hierna te noemen: “Beauty & Skincare LINDA!”). Voor klachten, vragen of correspondentie met betrekking tot de voorwaarden van webshop Beauty & Skincare LINDA! kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u op de Contactpagina.

PRODUCTEN  KOPEN BIJ
BEAUTY & SKINCARE LINDA!/ BESTELVOORWAARDEN

U kunt uitsluitend producten kopen:

  • Die bij Beauty & Skincare LINDA! worden aangeboden en leverbaar zijn;
  • Die voor eigen gebruik zijn bestemd, dat wil zeggen voor uzelf of voor de door u beoogde ontvanger(s) van de producten. Beauty & Skincare LINDA! behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel naar eigen inzicht te weigeren.

Informatie over leverbare producten (inclusief prijzen) is te vinden in de salon. Beauty & Skincare LINDA!  Beauty & Skincare LINDA! spant zich redelijkerwijze in om ervoor te zorgen dat alle informatie, beschrijvingen en prijzen van producten die in de salon Beauty & Skincare LINDA! verkrijgbaar zijn en juist zijn. De producten worden per direct contant of pin afgerekend.

PRODUCTEN RETOURNEREN

U kunt producten retourneren door deze af te geven in de salon:

Beauty & Skincare LINDA!
Bennebroekerlaan 41
2121 GR Bennebroek

Ingeval van retourneren in de winkel dient u het volgende mee te sturen of mee te nemen:

a) een kopie van de factuur, waarin uw factuurnummer staat vermeld.

Ingeval van retourzending per post dient u met het volgende rekening te houden:

a) het kan zeven (7) dagen duren voordat wij uw zending ontvangen;
b) retouren worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst (uitgezonderd zaterdag) verwerkt;
c) u dient bij het inpakken van de producten voor verzending per post redelijke zorg te betrachten zodat de producten onderweg niet beschadigd raken;
d) u dient bij het postkantoor een bewijs van terpostbezorging te vragen en dit te bewaren totdat u de koopprijs heeft terugontvangen of de vervangende producten bij u zijn thuisbezorgd.

HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN

E-mail: info@beautyskincare-linda.nl
Mobiel: 06 – 55872213

Postadres:
Beauty & Skincare LINDA!
Bennebroekerlaan 41
2121 GR Bennebroek


ALGEMEEN

Beauty & Skincare LINDA! behoudt zich het recht voor om:

  • Deze voorwaarden en/of de leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
  • Ingeval de voorwaarden door Beauty & Skincare LINDA! worden gewijzigd, zijn op uw bestelling de voorwaarden van toepassing zoals die golden op de datum en het tijdstip van uw aankoop. U kunt de algemene voorwaarden zoals die voor u van toepassing zijn, opvragen door een e-mail te sturen naar: info@beautyskincare-linda.nl

Ingeval enig deel van de voorwaarden door de bevoegde rechter onrechtmatig of onafdwingbaar worden verklaard, wordt de betreffende bepaling geacht niet langer van de voorwaarden deel uit te maken en blijven de overige bepalingen in de voorwaarden onverminderd van kracht.

Op de koopovereenkomst tussen u en Beauty & Skincare LINDA! is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Wanneer u een zelfstandige ondernemer bent of een naamloze vennootschap of een publiekrechtelijk orgaan, geldt dat eventuele geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de koopovereenkomst aanhangig dienen te worden gemaakt bij de bevoegde Nederlands rechter in Amsterdam. Hetzelfde geldt wanneer u na de totstandkoming van de koopovereenkomst naar het buitenland bent verhuisd.

Logo Linda